55 56 97 98 99 100 103 104 106 107 109 110 111 112 113 115 117 121 122 105 108 123 185 204 205 206 207 208 209

Disclaimer

Odesílatel této e-mailové zprávy deklaruje, že veškerý obsah této e-mailové zprávy, resp. jakýkoliv projev vůle obsažený v této zprávě a/nebo v jakékoliv jiné formě předchozí či následné komunikace, nesměřuje k uzavření smlouvy s jakýmkoliv jejím adresátem či jinou třetí osobou, s výjimkou dále popsanou. Jakékoliv případné právní jednání odesílatele této e-mailové zprávy je pouhým jednáním o uzavření smlouvy, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), případně přijetím nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 NOZ (s výjimkou dále popsanou), a tedy odesílatel neodpovídá za to, že nedojde k uzavření takovéto smlouvy. Za řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 NOZ, případně přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 NOZ, se považuje pouze taková nabídka/takové přijetí nabídky, která/které je takto odesílatelem výslovně označena/o (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazná/závazné“, „konečná/konečné“, či jiným způsobem obdobného významu. V případě, že bude nabídka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí nabídky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky nabídky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí nabídky se považuje vždy za novou nabídku. Jakékoliv podmínky uvedené v průběhu jednání o uzavření smlouvy lze měnit pouze ve stejné či přísnější formě; nebude-li tato forma dodržena, má se za to, že takovou změnou nechtějí být smluvní strany vázány. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její celý obsah smlouvy výše uvedeným způsobem (zejména předmět smlouvy, cenu, dodací podmínky, přechod vlastnictví, sankční ujednání, možnost ukončení smlouvy).

Každý adresát této e-mailové zprávy je povinen dbát, aby nebyly zneužity jakékoliv důvěrné údaje a sdělení získané od jejího odesílatele a dbát, aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Ve shodném rozsahu je každý adresát této e-mailové zprávy povinen zavázat jakékoliv další příjemce těchto údajů a sdělení.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), výslovně udělujete souhlas správci, se zpracováním svých osobních údajů.

Správce osobních údajů se odvíjí v závislosti na konkrétním právním vztahu s dotčenou fyzickou osobou. Správcem osobních údajů je společnost BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., IČ: 46962816, se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 334, PSČ: 595 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddělení C, vložka 6471, a nebo společnost NTC, s.r.o., IČ: 469 05 138, se sídlem Prosiměřice, Bantice 72, PSČ: 671 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddělení C, vložka 6158.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence, plnění smluvních povinností a povinností stanovených právním řádem. Informace o zásadách zpracovávání osobních údajů fyzických osob a o právech fyzických osob, včetně odkazu na odvolání tohoto souhlasu, jsou uvedeny na http://www.bds-vb.cz/cs/o-spolecnosti/gdpr 

Kontakt

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Vlkovská 334
595 01, Velká Bíteš
zobrazit na mapě
Recepce:                   
+420 566 502 211
(česky)
Ředitel:
+420 606 747 157
(česky) (English)

  FACEBOOK

 česmad 

Michelin

 

Nahoru