83 94 52 53 54 61 76 80 81 85 87 89 92 96 211

Zlevněné jízdné pro děti, mládež, studenty a seniory

Výtah z metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory

 

1.     Vymezení skupin cestujících se slevou z jízdného

Tento metodický pokyn se vztahuje na tři skupiny cestujících s nárokem na slevu ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného:

a)      cestující ve věku od 6 do 18 let,

b)      žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí,

c)      cestující starší 65 let.

U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin, resp. ode dne 65. narozenin.

U časových jízdních dokladů musí být podmínka věku splněna po celou dobu platnosti jízdního dokladu, status studenta se posuzuje k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu. S ohledem na stejnou výši slevy je možné tolerovat překročení hranice 15. a 18. narozenin, avšak cestující musí nárok na „další stupeň slevy“ doložit příslušným dokladem (občanský průkaz, žákovský průkaz, ISIC karta apod.).

Výměr MF dále stanovuje též další slevy z jízdného (zlevněné (zvláštní) jízdné), které však nejsou řešeny tímto metodickým pokynem.

 

2.     Prokázání nároku na slevu

ad a) – cestující ve věku od 6 do 18 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola), který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

ad b) – žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let

Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy (viz další kapitola). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.

ad c) - cestující starší 65 let

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Dopravce může v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku resp. statutu studenta průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušných integrovaných veřejných služeb v dopravě (dále jen IDS) včetně elektronických nosičů, avšak musí cestujícího informovat (při vydání průkazu, zakoupení časové jízdenky, ve svých smluvních přepravních podmínkách apod.), že pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany MD jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDS musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.).

 

3.     Žákovské průkazy

Nárok na slevu z jízdného lze ve stanovených případech prokázat „žákovským průkazem“ (vzor průkazu je uveden v příloze č. 1).

Dopravci zveřejňují ve svých smluvních a přepravních podmínkách nebo tarifech místo/místa, ve kterých se prodávají a ověřují tiskopisy žákovských průkazů.

Platné žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem. Platný žákovský průkaz se předkládá při kontrole jízdních dokladů a případně též při jejich zakupování, a to podle podmínek dopravce.

Cenu za ověření průkazu určuje dopravce s ohledem na vynaložené náklady a příslušným způsobem zveřejňuje.

Žákovský průkaz platí od začátku školního roku do 30.9. následujícího školního roku , nebo po dobu trvání akademického roku. Období platnosti vyznačí na průkaze škola.

V případě, že je žákovský průkaz použit k prokázání věku cestujícího spadajícího do kategorie „cestující ve věku od 15 do 18 let“, je možné jej používat k prokázání věku (nikoliv statusu studenta) až do 18 let a jeho platnost v tomto případě není omezena na školní rok.

 

Postup při vystavení průkazu:

1.       Po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu jeho držitel (případně zákonný zástupce) vyplní čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem jméno, příjmení a datum narození.

2.       Pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu dle bodu 1:

  • ověří skutečnost, že se jedná o žáka denního (prezenčního) studia,
  • vyplní údaj o platnosti průkazu, tedy školním/akademickém roku

o    Platnost průkazu u žáků základních škol a studentů středních škol musí být ukončena ke dni 30. 9. následujícího školního roku a u studentů vysokých škol nejdéle do 30. 9. následujícího školního roku, nebo do dne ukončení aktuálního akademického roku, pokud nastane později,

o    platnost průkazu nesmí překročit datum předcházející dni 26. narozenin žáka.

Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy na rubové straně průkazu razítkem školy a podpisem.

3.       Držitel (zákonný zástupce) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření průkazu pro příslušný školní/akademický rok. Současně přiloží průkazovou fotografii na fotografickém papíře formátu 3,5 x 4,5 cm.

V případě, že držitel navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, předkládá dále Rozhodnutí Ministerstva školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na středních/vysokých školách v ČR.

4.       Osoba pověřená dopravcem:

  • porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v platném občanském průkazu (popř. jiném úředně vydaném platném dokladu obsahujícím potřebné údaje),
  • připevní předloženou fotografii, přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii,
  • opatří průkaz razítkem a podpisem,
  • líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

5.       Řádky Z a DO v tiskopisu žákovského průkazu se nevyplňují a proškrtnou se. Stejně tak se nevyplňuje (resp. neškrtá) označení platnosti (so – ne). V případě vyplnění těchto údajů (zejména u průkazů vystavených před 1.9.2018) se k těmto při odbavení cestujících nepřihlíží.

 

4.     Neplatné žákovské průkazy

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:

a)      cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce,

b)      nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,

c)      je používán bez požadované fotografie,

d)      je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

e)      údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

f)       je použit neoprávněnou osobou,

g)      uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,

h)      průkaz je vystaven na delší dobu než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz vydán na více let),

i)       student dosáhl věku, kdy ztrácí nárok na slevu z jízdného (tj. průkaz je vystaven s platností překračující 26. narozeniny) nebo

j)       nejde o originál.

Neplatný žákovský průkaz podle písmen b) až j) je pověřená osoba dopravce nebo osoba pověřená dopravcem nebo MD (v souladu se smlouvou uzavřenou mezi MD a dopravcem) k provádění kontroly oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí. Odebere-li dopravce nebo osoba uvedená v předchozí větě žákovský průkaz ověřený jiným dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz ověřil.

Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou se slevou bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku plné/obyčejné jízdné, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Současně dopravce vydanou jízdenku se slevou stornuje, resp. provede záznam o stornované jízdence, aby nebyla kompenzována ze strany MD (případně, pokud není technicky možné tento údaj k původní jízdence zanést, aby byl do kompenzace zahrnut další záznam se zápornou hodnotou ve stejné výši). Kromě toho cestující zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách

 

5.     Omezení poskytování slev

Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se slevy z jízdného podle kapitoly 2 (pro některé ze skupin cestujících, nebo pro všechny) neuplatní. Takovouto skutečnost vyznačí dopravce ve svém jízdním řádu.

 

Vzory platných průkazů:  

Studentský průkaz lícová strana Studentský průkaz rubová strana Mezinárodní průkaz studenta ISIC lícová strana Mezinárodní průkaz studenta ISIC rubová strana

 

 

 

Kontakt

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Vlkovská 334
595 01, Velká Bíteš
zobrazit na mapě
Recepce:                   
+420 566 502 211
(česky)
Ředitel:
+420 606 747 157
(česky) (English)

  FACEBOOK

 česmad 

Michelin

 

Nahoru